Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

USVOJENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK U PRVOM ČITANJU

mala Foto 1 26. rsIzmjene Zakona o porezu na dohodak usvojene su u prvom čitanju na 26. redovnom zasjedanju Skupštine Brčko distrikta BiH.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić podsjetio je da je ovom izmjenom povećan neoporezivi dio sa 500 KM na 1200 KM.

„Ovo neće biti jedina mjera koja bi išla s ciljem poboljšanja statusa građana u Brčko distriktu kao odgovor na ovu krizu i povećanje cijena osnovnih životnih namirnica i energenata“, rekao je Milić.

On je dodao da su na prijedlog Direkcije za finansije usvojene izmjene i dopune  Zakona o platama i naknadama budžetskih korisnika.

U drugom čitanju usvojeni su Zakon o obnovljivim izvorima energije i izmjene i dopune Zakon o praznicima Brčko distrikta, kojim se uvode prekršajne odredbe za sve one koji rade u dane praznika, uz dva amandmana Ekonomsko-socijalnog vijeća da se djelatnostima od vitalnog interesa omogući rad u vrijeme praznika.

Usvojena je i odluka o povećanju visine osnovice za obračun plata zaposlenih budžetskih korisnika za dva posto, nekoliko izvještaja o radu institucija u Brčko distriktu i nekoliko informacija o kojima se raspravljalo po prijedlogu poslanika.

U prvom čitanju usvojeni su nacrti zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od požara, o izmjeni Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju i o dopuni Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta.

Data je saglasnost na odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Usvojene su odluke o utvrđivanju javnog interesa koje se odnose na izgradnju kraka ulice Zaima Mušanovića u stambenom naselju Dizdaruša i na raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist Udruženja građana „Unija veterana“ i „Organizacija ratnih vojnih invalida“.

Za naredno zasjedanje odloženo je razmatranje i usvajanje Finansijskog i Izvještaja o radu za prošlu godinu, te Plana i programa rada Izborne komisije za 2022. godinu, kao i tri informacije na zahtjev poslanika.

Dvadeset šestom redovnom zasjedanju prethodio je nastavak 25. redovne sjednice koja je okončana, a tokom kojeg su, između ostalog, primljeni k znanju Izvještaj o radu Tužilaštva za prošlu godinu i informacije o radu Pravosudne komisije, Osnovnog i Apelacionog suda u 2021. godini. Usvojen je Izvještaj o radu za prošlu godinu Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta.

Usvojeni su  Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta u 2021. godini,  data je saglasnost na odluke o finansijskom rezultatu s prihodima i rashodima obračunskog perioda i o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Distrikta kao i na revidirani Finansijski plan za 2022. i na Odluku o izmjenama Statuta tog zavoda.

U nastavku 25. redovnog zasjedanja usvojeni su i Izvještaj o radu s finansijskim poslovanjem u 2021. godini JP  „Putevi Brčko“ i data je saglasnost na Izmjenu i dopunu Pravilnika o radu o tog preduzeća i na revidirani Poslovni plan JP „Luka Brčko“. 

Podijelite na društvenim mrežama